Tinh Hoa 2
 
Trên núi Ần nhìn sông Trà

Trà Giang Thiên Ấn chuông gầm sóng
Vang tiếng ngàn năm đất Cẩm Thành
Ngàn năm quả Ấu nằm trơ mốc
Một dải sông Trà chảy sậm xanh
Xót hồn cổ độ sương vài giọt
Xịch bóng tà huy nguyệt mấy canh
Nghìn dặm cố nhân đâu có tá ?
Cánh chim kêu lạnh đập trong cành.
 

Các bài khác:
· Dặm mòn
· Nam hành
· Gõ bồn
· Hồ Xuân Hương

 

 
Gia Đình Bích Khê