BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
BÍCH KHÊ VÀ CÁCH TÂN CÂU THƠ
Trong bài viết này, chúng tôi chỉ trình bày sự cách tân câu thơ Bích Khê - một yếu tố trong quá trình cách tân ngôn ngữ của thi nhân - để từ đó có cơ sở nhận diện ra Bích Khê giữa bầu trời thi ca Việt Nam.
XEM TRANH BÁN LOÃ THỂ

Tưởng nhớ bài thơ "Tranh loã thể" nổi tiếng của thi nhân Bích Khê

NHÀ THƠ BÍCH KHÊ VỚI CẢNH TỊNH ĐỘ

Nhưng từ khi trì tụng kinh A Di Đà, chàng trở nên vui vẻ và mong được sớm về cõi Tây phương. Đó là khoảng mùa đông năm Ất Dậu (1945). Chàng thường nói cùng người chị thân yêu nhất của chàng là bà Ngọc Sương, rằng: - Em sắp về quê, nơi quê hương Cực lạc, hoa muôn thơm nghìn sáng, và chim biết thuyết Pháp tụng kinh. Chàng nói một cách vui vẻ và tin tưởng.

CẢM NHẬN TÌNH YÊU QUA HAI ĐOẠN THƠ NHỎ CỦA BÍCH KHÊ VÀ XUÂN DIỆU
Ñoaïn thô cuûa Bích Kheâ ñaõ in ñaäm neùt noãi buoàn ñau ñeán tuyeät voïng khi bò choái boû hoaøn toaøn nhöõng khaùt khao, mong moûi veà moät tình yeâu troïn veïn. Coøn thô Xuaân Dieäu daãu coù chuùt ñau ñôùn thaám trong loøng nhaân vaät tröõ tình nhöng chæ laø noãi ñau vò kæ chính ñaùng trong tình yeâu, chæ nhaèm khôi gôïi khaùt khao yeâu ñöông da dieát. Nhöng duø ñöôïc boäc loä vôùi cung baäc naøo, hai ñoaïn thô ñeàu laø lôøi nhaén göûi mong tìm ñöôïc söï hoøa ñieäu trong traùi tim yeâu thöông cuoàng nhit cuûa nhaø thô. Bôûi leõ, Xuaân Dieäu vaø Bích Kheâ ñeàu laø nhöõng nhaø thô tröôûng thaønh trong phong traøo Thô Môùi- moät phong traøo ñoøi hoûi maïnh meõ tình caûm caù nhaân, giaûi baøy tình caûm ñoù vôùi nhöõng cung baäc saâu kín, maõnh lieät nhaát.
BÍCH KHÊ - CON SUỐI XANH LẶNG LẼ
Ba mươi mốt năm trần thế, một thể chất mong manh, một trái tim nhạy cảm. Tình yêu hay thời cuộc, tiếng dội nào cũng đều làm ran ngực trẻ. Bích Khê đã chọn nhận và khước từ. Chỉ có cuộc hôn phối với thơ ca là vĩnh viễn. Với thơ ca, chàng đã giữ được thế cân bằng để đi đến đích. Cả trong thơ và trong đời, Bích Khê như một người đạt đạo ở tuổi ba mươi.

• Các tin khác:

» NHẠC TÍNH – NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG PHONG CÁCH THƠ BÍCH KHÊ.
» BÍCH KHÊ – MỘT ĐỈNH NÚI LẠ
» Ô! MẮT BÍCH KHÊ
» BÍCH KHÊ - THI SĨ CỦA 'NHỮNG CÂU THƠ HAY VÀO BỰC NHẤT VIỆT NAM'
» VỀ NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ TRONG THƠ BÍCH KHÊ
» BÍCH KHÊ - NHỮNG VẦN THƠ QUÊ HƯƠNG
» THƠ THẨN VỚI MỘT BÀI THƠ CỦA BÍCH KHÊ
» ĐỌC LẠI BÍCH KHÊ
» BÍCH KHÊ - MỘT CẢM NHẬN
» BÍCH KHÊ - TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH TÂN


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  

  
Gia đình Bích Khê