DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
GIỚI THIỆU THỂ THƠ 'LỤC LỤC TAM'

Vương Đằng trân trọng giới thiệu một thể thơ mới.  Thể thơ nầy xin được gọi là thể LỤC LỤC TAM 

 

1.  Số câu và số chữ: mỗi đoạn gồm 3 câu (một câu 6 chữ, một câu 6 chữ, và một câu 3 chữ).

 

2.  Cách gieo vần:  

 

a.  Chữ thứ 6 của câu 1 vần với chữ thứ 6 câu 2.

b.  Chữ thứ 3 của câu 3 vần với chữ thứ 6 của câu 1 đoạn hai.

 

3.  Không viết hoa và không áp dụng luật chấm câu để mọi người cảm thấy thoải mái sáng

     tác và để cho người đọc tự cảm nhận lời và ý thơ theo cách riêng của mình.  Tuy nhiên

     người làm thơ tùy ý viết hoa hay dùng dấu chấm câu.

 

Đây là một thí dụ về  bài thơ theo thể LỤC LỤC TAM:

 

                 nhưng n...

                           vương đằng

 

nắng hồng trải lụa trên sông

nhưng n chỉ thấy nắng hồng

trong mắt m

 

trăng mềm xõa tóc bên thềm

nhưng n chỉ thấy trăng mềm

trên tóc mây

 

rượu tình rót mộng chua say

nhưng n vẫn sống tháng ngày

thật bình yên

 

 

 

 

Vương Đằng hy vọng tương lai sẽ có nhiều thi sĩ (tài tử hay chuyên nghiệp) sáng tác được nhiều bài thơ theo thể lục lục tam kể trên hay hơn bài thí dụ của Vương Đằng, mà dù không hay hơn thì người làm thơ cũng vui với cảm hứng sáng tác của mình.

 

 

HAI BÀI THƠ HƯỞNG ỨNG THỂ THƠ LỤC LỤC TAM

do Vương Đằng đề xướng

 

 

THƯƠNG NHỚ ANH

 

Quang Tuấn

 

 

Anh về cho chóng mà ra

Kẻo em chờ đợi sương sa

Quá lạnh lùng!

 

Trăng kia khi khuyết khi tròn

Còn em sao mãi cô đơn

Như thế này? 

 

 

Liễu buồn nhỏ lệ trong đêm

Như em nhỏ lệ bên thềm

Lúc vắng anh!

 

Nước đi nước mãi nhớ nguồn

Em đi em mãi nhớ thương

Anh suốt đời!

 

 

thơ thẩn

hoàng quế thủy châu

 

quanh em phong cảnh hữu tình

buồn không em hỡi một mình

em với em?

 

ước gì hoa nở dưới thềm

là anh lúc ấy bên em

giây phút nầy

 

một mình ngắm cảnh trời mây

em ơi còn nhớ tháng ngày

ta bên nhau?

 

VAØI  NEÙT  VEÀ  TAÙC GIAÛ & DỊCH GIẢ

 

VÖÔNG  ÑAÈNG

Nhaø giaùo - Nhaø vaên

E-mail:  dayanhvan@yahoo.com

 

ÑAÕ XUAÁT BAÛN ÔÛ TP. HCM & HN TÖØ NAÊM 2000

Phong Tuïc Mieàn Nam

(Coâng Ty TNHH Vaên Hoùa Ñoâng Taây, Haø Noäi, 2012)

Truyeän Coå Daân Gian Vieät Nam

(song ngöõ Vieät-Anh, 11/2011)

YÙ Kieán Giuùp Baïn Thaêng Tieán

(347 trang, Anh vaên vaø kinh nghieäm soáng, keøm dóa)

Vieát & Dòch Ñuùng Caâu Anh Vaên

(664 trang, tái bản lần thứ 4)

Ñaøm Thoaïi Thöïc Duïng Theo Ngöôøi Myõ

(keøm dóa, ñaõ taùi baûn)

Töø Vöïng Ñeå Thi Ñaäu TOEFL, TOEIC, IELTS,

SAT, GRE, GMAT… (keøm dóa, tái bản lần thứ 3)

Noùi Vôùi Tuoåi Treû (loaïi saùch Hoïc laøm ngöôøi)

 

ÑAÕ XUAÁT BAÛN ÔÛ SAØI GOØN TRÖÔÙC 1975

Moäng Bình Thöôøng (baûn nhaïc)

 

ÑAÕ XUAÁT BAÛN ÔÛ HOA KYØ

Tuyeån Taäp Truyeän Ngaén Quoác Teá (phieân dòch)

Hoïc Theâm Anh Vaên Qua

Thöôûng Thöùc Böu AÛnh Quoác Teá (CD)

Moâi Ñeå Doái Gian (phieân dòch)

Doøng Gioáng Ademian (phieân dòch)

La Ligneùe d’Ademian (coäng taùc phieân dòch Phaùp vaên)

15 Thanh Nieân Haønh Khuùc (CD nhaïc coäng taùc)

 

SEÕ XUAÁT BAÛN

Trong Hoàn,...Treân Da (2 taäp truyeän ngaén)

Vaên, Thô & Truyeän Ngaén Vui Teáu

Moät Ñôøi Laøm Thô (thô)

Ñaùnh Maùy Nhanh & Ít Loãi (giaùo khoa)

Töïa Baøi & Taùc Giaû Taân Nhaïc Vieät Nam (söu taàm)

Folk Tales of Vietnam

(chỉ bằng Anh văn cho người ngoại quốc)

Truyện Cổ Dân Gian Việt Nam tập I I

(song ngữ Việt-Anh)

 


 

 

 

Các bài khác:
· NHÀ VĂN GIÀ VÀ BA NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỨC HẠNH
· THU BỒN - 'ANH TRỞ VỀ HÓA ĐÁ PHÍA BÊN KIA'
· GIẢI MÃ MỘT TRƯỜNG HỢP
· THANH TÂM TUYỀN - THI SĨ TUYỆT VỌNG TRẦN TRUỒNG 2
· MỘT GIỌNG YÊU KHÔNG TUỔI, MỘT HỒN YÊU VỊ THA
· THANH TÂM TUYỀN - THI SĨ TUYỆT VỌNG TRẦN TRUỒNG 1
· PHÙNG QUÁN KHÔNG BAO GIỜ SAI LẦM HAY NHÂM LẪN !
· NHÀ VĂN PHÁP CÓ MỐI THÂM GIAO VỚI NGUYỄN ÁI QUỐC
· THI SĨ CÓ 300 BÀI THƠ ĐƯỢC PHỔ NHẠC
· TỪ GHI CHÉP VỀ VƯƠNG THÚY KIỀU TRONG MINH SỨ ĐẾN TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU
· TRÚC THÔNG - NỖI NGƯỜI ĐI MUÔN TRÙNG
· TRẢ TÊN TÁC GIẢ CHO NHỮNG CÂU THƠ
· TUỆ SĨ - BI TRÁNG MỘT NGUỒN THƠ
· CẤU TRÚC BIỂU TƯỢNG TRONG BÀI THƠ 'VIẾNG LĂNG BÁC'
· LÊ MINH KHUÊ - 'KHÔNG CÒN AI ĐỘC, TÔI VẪN VIẾT'
· THẾ GIỚI THƠ CA PHẠM NGỌC THÁI
· NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY
· CHỚ ẢO TƯỞNG VỀ CÁCH TÂN THƠ
· 'NHỮNG NGÃ TƯ VÀ NHỮNG CỘT ĐÈN' - ĐI TÌM THỜI ĐANG MẤT
· HAI TRUYỆN NGẮN VỀ HÀ NỘI CỦA ĐỖ NGỌC THẠCH

 

  
Gia đình Bích Khê