DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NHỮNG MẨU CHUYỆN VUI CỦA NGƯỜI MỸ

Vương Đằng dịch

 

AMERICAN

 

MEANINGFUL

 

JOKES

 

My Special Gratitude & Thank

to

LATE DR. WILLIAMS R. EVANS

Retired English Professor

of

THE DEPARTMENT OF ENGLISH

at

KEAN  UNIVERSITY

NEW JERSEY, USA

FOR HIS PROOFREADING

OF THIS BOOK!

 

*

MY PROFOUND GRATITUDE

to

Late Dr. Amy Lowenstein

Dr. Philippa Kafka

Dr. Robert Fyne

of

THE DEPARTMENT OF ENGLISH

at

KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY, USA

WHO HELPED ME

WITH THE USE OF

THE ENGLISH LANGUAGE

 

 

 

TABLES OF CONTENTS

MỤC LỤC

 

APPETIZING JOKE: 

TRUYỆN CƯỜI KHAI VỊ

 

A FUNNY STORY

(to the point that the “Angel is quietly laughing to himself”!)

 

MỘT TRUYỆN VUI TẾU

(cho đến nỗi “Thiên Thần đang nín thinh cười thầm”!

 

 

 

1.    Are You Going To Eat Those, Mrs. Jones?

Bà Jones ơi, bà sắp ăn những hột đó chớ?

 

Etc..

 

 

 

 

A FUNNY STORY

(to the point that the “Angel is quietly laughing to himself”!)

 

MỘT TRUYỆN VUI TẾU

(cho đến nỗi “Thiên Thần đang nín thinh cười thầm”!)

 


It was getting a little crowded in Heaven, so God decided to change the admittance policy. The new law was that in order to get into Heaven, you had to have a really bad day on the day that you died. The policy would go into effect at noon the next day.

 

Hơi đông đảo ở Thiên Đàng, cho nên Thượng Đế quyết định thay đổi chính sách quyền được vào.  Theo luật mới, để được vào Thiên Đàng, người ta phải thực sự có một ngày xấu trong ngày chết.  Chính sách có hiệu lực vào trưa ngày kế.

 

So, the next day at 12:01 the first person came to the gates of Heaven.

 

The Angel at the gate, remembering the new policy, promptly asked the man, "Before I let you in, I need you to tell me how your day was going when you died."

 

Thế là ngày kế  người đầu tiên đến cổng Thiên Đàng lúc 12:01 phút.

 

Nhớ chính sách mới, Thiên Thần ở cổng liền hỏi người đàn ông:  “Trước khi cho vào, ta cần nhà người kể cho ta nghe ngày của ngươi ra sao khi ngươi chết.”

 

angel

 

"No Problem," the man said. "I came home to my 25th-floor apartment on my lunch hour and caught my wife having an affair. But her lover was nowhere in sight. I immediately began searching for him. My wife was half naked and yelling at me as I searched the entire apartment. Just as I was about to give up, I happened to glance out onto the balcony and noticed that there was a man hanging off the edge by his fingertips! The nerve of that guy!

 

Người đàn ông nói:  “Được mà, trong giờ ăn trưa của mình, tôi về nhà trong căn hộ tầng thứ 25 và bắt gặp vợ tôi ngoại tình.  Nhưng không thấy tình nhân của nàng ở đâu cả.  Tức khắc, tôi bắt đầu kiếm hắn.  Vợ tôi nửa trần truồng và đang la hét trong khi tôi tìm kiếm toàn thể căn hộ.  Vừa lúc tôi sắp chịu thua, vô tình tôi liếc ra ngoài lan can lầu và tôi lưu ý rằng có một gã đàn ông bấu tòn ten bằng các đầu ngón tay!  Tên đó quả gan cùng mình!

 

I ran out onto the balcony and stomped on his fingers until he fell to the ground. But wouldn't you know it, he landed in some trees and bushes that broke his fall and he didn't die.  In a rage, the first thing I thought of was the freezer just bought last Sunday and has not had the change to be used, near the door opening to the balcony. I pushed it out onto the balcony and tipped it over the side. It plummeted 25 stories and crushed him! The excitement of the moment was so great that I had a heart attack and died almost instantly."

 

Tôi chạy đến lan can và đạp mạnh lên các ngón tay của hắn cho đến khi hắn rớt xuống đất.  Nhưng ngài làm sao mà biết được hắn rớt xuống vài nhánh cây và bụi cản đường rớt xuống và hắn không chết.  Quá tức tối, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cái tủ đông lạnh mới mua Chủ Nhựt rồi, chưa kịp dùng gần cánh cửa mở ra lan can lầu.  Tôi đẩy nó ra lan can và nhấc nó lên cho rớt ra phía bên ngoài.  Nó rơi thẳng xuống 25 tầng lầu và đè bẹp hắn!  Sự kích động của chuyện xảy ra bấy giờ quá cao độ khiến tôi bị vỡ động mạch tim và chết gần như tức thời. 

 

The Angel sat back and thought a moment. Technically, the guy did have a bad day. It was a crime of passion. So, the Angel announced, "OK, sir. Welcome to the Kingdom of Heaven," and let him in.

 

Thiên Thần ngồi dựa và suy nghĩ một hồi.  Một cách kỹ thuật, tên nầy đã có một ngày xấu.  Đó là một tội ác của cơn thịnh nộ.  Bởi thế Thiên Thần tuyên bố:  “Nhà ngươi, được.  Chào mừng vào Thế Giới của Thiên Đàng”.

 

A few seconds later the next guy came up. "Hi there. Before I can let you in, I need to hear about what your day was like when you died."

 

Vài giây sau, một tên kế lên tới.  “Xin chào.  Trước khi tôi có thể cho nhà người vào, tôi cần nghe về ngày của ngươi như thế nào khi ngươi chết”.

 

The guy sighs and says: "No problem. But you're not going to believe this. I was on the balcony of my 26th floor apartment doing my daily exercises. I had been under a lot of pressure so I was really pushing hard to relieve my stress. I guess I got a little carried away, slipped, and accidentally fell over the side! Luckily, I was able to catch myself by the fingertips on the balcony below mine.

 

Tên nầy thở ra và nói:”Không sao.  Nhưng ngài chắc sẽ không tin chuyện nầy.  Tôi đang tập thể dục ở lan can lầu 26 của căn hộ của mình.  Tôi đang bị nhiều áp lực dồn dập cho nên tôi thực sự tập mạnh sức để giải tỏa căng thẳng của mình.  Tôi đoán rằng có lẽ tôi phân tâm nên bị trượt chân và bất ngờ tôi rớt ra bên ngoài.  May thay, tôi có thể bám thân mình bằng các đầu ngón vào lan can lầu bên dưới cái của tôi.

 

Then this crazy man comes running out of his apartment, starts cussing, and stomps on my fingers. Well, of course I fell. I hit some trees and bushes at the bottom, which broke my fall, so I didn't die right away. As I'm lying there face up on the ground, unable to move and in excruciating pain, I see this guy push his freezer off the balcony. It falls the 25 floors and lands on top of me, killing me instantly."

 

Rồi tên khùng điên nầy chạy ra từ căn hộ của hắn, bắt đầu chưởi rũa và đạp mạnh vào các ngón tay của tôi.  Bởi thế, dĩ nhiên tôi rơi xuống.  Tôi bá mạnh vào vài nhánh cây và bụi ở tầng cuối chận lại không cho tôi rơi nữa, bởi thế tôi chưa chết liền.  Trong khi tôi nằm ngửa mặt lên, không thể nào di động và trong cơn nhức nhối, tôi thấy tên nầy đẩy cái tủ đông lạnh ra khỏi lan can.  Nó rớt qua 25 tầng và rơi ngày trên tôi, giết tôi trong khoảnh khắc.

 

The Angel is quietly laughing to himself as the man finishes his story. "I could get used to this new policy," he thinks to himself. "very well," the Angel announces.  "Welcome to the Kingdom of Heaven," and he lets him enter.

 

Thiên Thần đang im lặng cười thầm khi người đàn ông chấm dứt câu chuyện của hắn.  Ngài nghĩ thầm:  “Mình có thể quen với chính sách mới nầy’.  Thiên Thần tuyên bố:  “Tốt lắm, chào mừng đến Thế Giới của Thiên Đàng”.  Và ngài cho hắn vào.

 

A few seconds later, a third guy comes up to the gate. Finally he says, "And what was YOUR day like?

 

The guy says, "OK, picture this. I'm naked, inside a freezer..."

 

Vài giây sau, một tên thứ ba lên đến cổng.  Cuối cùng Thiên Thần hỏi:  “Và ngày CỦA NHÀ NGƯƠI đã như thể nào?”

 

Tên nầy nói:  Được mà, hình dung như thế nầy.  Tôi trần truồng ở bên trong cái tủ đông lạnh…

*

*     *

 

1.

 

Are You Going To Eat Those, Mrs. Jones?

Bà Jones Ơi, Bà Sắp Ăn Những Hột Đó Chớ?

 

 

 

A pastor goes to a nursing home for the first time to visit an elderly parishioner. 

 

 

As he is sitting there, he notices a bowl of peanuts beside her bed and takes one. As they continue their conversation, he can't help himself and eats one after another. 

 

Lần đầu tiên một mục sư đi đến viện dưỡng lão để thăm một bà già thuộc giáo phận.  Khi ngồi ở đấy, ông để ý một chén đậu phộng bên giường của bà và lấy một hột.  Theo cuộc đàm thoại tiếp diễn, ông không thể tự kềm chế và ăn từ hột nầy qua hột khác.

 

By the time they are through visiting, the bowl is empty. He says, "Mrs. Jones, I'm so sorry, but I seem to have eaten all of your peanuts." 

 

Cho đến khi họ xong cuộc thăm viếng, cái chén trống trơn.  Ông nói:  “Bà Jones, xin lỗi, hình như tôi đã ăn hết các hột đậu phộng của bà.”

 

"That's O.K.," she says.

 

"They would have just sat there anyway. Without my teeth, all I can do is suck the chocolate off and put them back in the bowl!"

 

Bà trả lời:  “Hông sao cả!  Chúng chắc chỉ nằm đó thôi.  Không có răng, tất cả tôi có thể làm là nút hết sô-cô-la và bỏ chúng lại trong chén mà thôi!”

 

*

*     *

 

2.

 

How Many Times Must You "Fall"?

 

Nhà Ngươi Phải “Té” Bao Nhiêu Lần?

There was this old priest who got sick of all the people in his parish who kept confessing to adultery.

 

Có một vị linh mục già quá chán nãn những người trong giáo phận của ông cứ xưng tội gian dâm.

 

One Sunday, in the pulpit, he said, "If I hear one more person confess to adultery, I'll quit!"

 

Một ngày Chủ Nhựt, ở bục giảng kinh, ông nói:  “Nếu tôi nghe thêm một người xưng tội gian dâm, tôi sẽ từ chức!”

 

Well, everyone liked him, so they came up with a code word. Someone who had committed adultery would say they had "fallen".

 

Thế nhưng, mọi người thích ông ta, nên họ tạo ra một ám ngữ.  Ai mà phạm tội gian dâm thì nên nói “bị té”.

 

This seemed to satisfy the old priest and things went well, until the priest died at a ripe old age.

 

Chuyện nầy thỏa mãn vị linh mục già và mọi chuyện diễn ra êm thấm cho đến khi linh mục chết ở tuổi thật già.

 

About a week after the new priest arrived, he visited the mayor of the town and seemed very concerned.

 

Khoảng một tuần sau khi linh mục mới đến, ông viếng xã/thị trưởng và có vẻ rất quan tâm.

 

The priest said, "You have to do something about the sidewalks in town. When people come into the confessional, they keep talking about having fallen."

Linh mục nói:  “Nhà người hãy làm cái gì đó về những đoạn đường đi bộ trong xã.  Họ cứ nói bị té khi họ vào phòng xưng tội”.

 

The mayor started to laugh, realizing that no-one had told the new priest about the code word.

 

Xã trưởng bắt đầu cười, nhận thức rằng chưa ai nói với linh mục mới về ám ngữ nầy.

 

Before the mayor could explain, the priest shook an accusing finger at the mayor and said, "I don't know what you're laughing about. Your wife fell three times this week."

 

Trước khi xã trưởng có thể giải thích, vị linh mục chỉ chỏ ngón tay kết tội vào xã trưởng và nói:  “Ta không biết nhà người đang cười cái gì.  Vợ nhà người té ba lần trong tuần nầy”.

 

*

*     *

 

3. 

 

WHALE, JONAH, HELL & HEAVEN

 

     A little girl was talking to her teacher about whales.The teacher said it was physically impossible for a whale to swallow a human because even though it was a very large mammal its throat was very small.
     The little girl stated that Jonah was swallowed by a whale.
     Irritated, the teacher reiterated that a whale could not swallow a human; it was physically impossible.
     The little girl said, 'When I get to heaven I will ask Jonah'.
     The teacher asked, 'What if Jonah went to hell?'
     The little girl replied, 'Then you ask him'.

 

Tiểu chú:  Căn cứ vào câu chuyện, chúng tôi dịch “the teacher” là “thầy giáo” thay vì “cô giáo”.

 

     Một cô bé đang nói chuyện với giáo viên của mình về các con cá voi.Thầy giáo nói căn cứ vào hình thể, một con cá voi không thể nào nuốt trọng một con người bởi vì dẫu rằng nó là một một loài thú có vú rất lớn nhưng cổ họng của nó rất nhỏ.

     Cô bé tuyên bố rằng Jonah bị nuốt trọng bởi một con cá voi.

     Bực mình, thầy giáo nhắc lại thêm một lần nữa rằng một con cá voi không thể nuốt trọng một con người; chuyện đó không thể được căn cứ theo cơ thể.

     Cô bé nói:  “Khi em lên thiên đàng, em sẽ hỏi Jonah”.

     Thầy giáo hỏi:  “Nếu như Jonah xuống địa ngục?”

     Cô bé trả lời:  “Vậy thì thầy hỏi nó!”

 

*

*     *

 

4.

 

A Trio of Drugstore Jokes to Make You Titter

 

 

FIRST STORY

TRUYỆN THỨ NHỨT

 

     Outside a pharmacy in a busy street, a poor man is clutching onto a pole for dear life, not breathing, not moving, not twitching a muscle, just standing there, frozen.

 

     Ở bên ngoài một nhà thuốc tây trên con đường bận rộn, một người đàn ông khốn khổ đang bám chắt vào một cây cột giữ mạng sống, không thở, không di động, không co giật bắp thịt, chỉ đứng đó, cứng ngắt.

 

 

     The pharmacist goes up to his assistant and asks: "What's the matter with that guy? Wasn't he in here earlier?"

     Assistant replies: "Yes he was. He had the most terrible cough and none of my prescriptions seemed to help."

     Pharmacist says: "He seems to be fine now."

     Assistant replies: "Sure, he does. I gave him a box of the strongest laxatives on the market. Now he won't dare cough!"

 

     Dược sĩ lên gặp phụ tá và hỏi:  “Chuyện gì xảy ra với gã đó vậy?  Có phải hồi nảy hắn ta ở đây chăng?”

     Phụ tá trả lời:  “Phải, hắn đã ở đây.  Hắn bị ho khủng khiếp và không toa thuốc nào của tôi có vẻ trị được.”

     Dược sĩ nói:  “Bây giờ hắn có vẻ được mà!”

     Phụ tá trả lời:  “Bảo đảm hắn như thế.  Tôi cho hắn một hộp thuốc xổ mạnh nhứt trên thị trường.  Bây giờ hắn sẽ đâu dám ho!”

  

 

 

 

SECOND STORY

TRUYỆN THỨ HAI

 

There was the woman who approached the local pharmacist and asked for cyanide.

 

 

     There was the woman who approached the local pharmacist and asked for cyanide.

     "What on earth would you want to do with cyanide?" he asked.

     "I want to poison my husband" she said coolly.

     Of course the pharmacist was quite upset about this and made it quite clear to her that he was not going to be part of such a plot, and that he had no intention of selling any poison to her for that purpose.

     The woman then took a photograph out of her bag. It showed the pharmacist's wife in bed with the woman's husband.

     “Oh! You didn’t tell me you had a prescription!”

     Có một phụ nữ đến gần một dược sĩ địa phương và hỏi mua chất độc xai-a-nai.

     Ông hỏi:  “Trời ơi, bà muốn làm gì với độc chất xai-a-nai?”

     Phụ nữ lạnh lùng đáp:  “Tôi muốn đầu độc chồng tôi.”

     Dĩ nhiên, dược sĩ khá bất bình về chuyện nầy và nói rõ với bà rằng ông sẽ không là thành phần tham dự của âm mưu như thế và ông không có ý định bán độc chất nào cho bà với mục đích đó.

     Rồi phụ nữ lấy ra một tấm hình từ túi xách của bà.  Nó cho thấy bà vợ của dược sĩ đang trong giường với ông chồng của người đàn bà.

     “Ô!  Bà không bảo cho tôi biết là bà có một toa thuốc!”

 

 THIRD STORY

TRUYỆN THỨ BA

     A blonde walks into a pharmacy and asks the assistant for some bottom deodorant. The pharmacist, a little bemused, explains to the woman that they don't sell bottom deodorant, and never have.

 

 

     Unfazed, the blonde assures the pharmacist that she has been buying the stuff from this store on a regular basis, and would like some more.

     "I'm sorry," says the pharmacist, "we don't have any."

     “But I always get it here," says the blonde.

     "Do you have the container it comes in?"

     "Yes!" said the blonde, "I will go get it.”

    She returns with the container and hands it to the pharmacist who looks at it and says to her, "This is just a normal stick of underarm deodorant."

     The annoyed blonde snatches the container back and reads out loud from the container, "To apply, push up bottom."

     Một phụ nữ tóc vàng vào một nhà thuốc tây và hỏi người phụ tá để mua hương thơm ở dưới đít (= phần đáy).  Hơi sửng sốt, dược sĩ giải thích với người cô phụ nữ rằng họ không có bán hương thơm dưới đít và không bao giờ có.

     Không bối rối, cô phụ nữ tóc vàng cam đoan với dược sĩ rằng cô đã mua thường xuyên món đồ như thế từ tiệm nầy, và muốn mua thêm một ít nữa.

     Dược sĩ nói:  “Tiếc thay, chúng tôi không có món như thế”.

     Cô phụ nữ tóc vàng nói:  “Nhưng tôi luôn luôn mua ở đây”.

     “Cô có cái gì chứa nó không?”

     Cô phụ nữ tóc vàng nói:  “Có, tôi sẽ đi lấy nó”.

     Cô trờ lại với vật chứa và đưa nó cho dược sĩ xem và ông nói với cô:  Đây chỉ là một cây khữ mùi hôi nách thông thường mà thôi”.

     Cô phụ nữ tóc vàng bực bội chụp mau cái vật chứa và đọc lớn từ nó:  “Để bôi, ấn ở dưới đít”.

 

*

*    *

 

5.

 

It's Always Worth

Trying To Knock the Price Down...

 

One day, a man walks into a dentist's office and asks how much it will cost to extract wisdom teeth. 

Có một ngày một người đàn ông vào văn phòng nha sĩ và hỏi tốn bao nhiêu để nhổ một cái răng khôn.

 

"Eighty dollars," the dentist says.


"That's a ridiculous amount," the man says.


"Isn't there a cheaper way?"

 

Nha sĩ trả lời:  “Tám mươi đô”.

Người đàn ông nói:  “Giá đó lố bịch!  Không có cách nào rẻ hơn sao”.

 


"Well," the dentist says, "if you don't use an anesthetic, I can knock the price down to $60."


"That's still too expensive," replies the man.


"Okay," says the dentist. "If I save on anesthesia and simply rip the teeth out with a pair of pliers, I can knock the price down to $20."

 

Nha sĩ trả lời:  “Ờ, nếu ông không dùng thuốc tê, tôi có thể hạ giá xuống 60 đô”.

 

Người đàn ông đáp lại:  “Giá đó vẫn mắc lắm”.

 

Nha sĩ nói:  “Được, nếu tôi tiết kiệm thuốc tế và chỉ nhổ cái răng ra với cái kềm, tôi có thể hạ giá xuống còn 20 đô”.

 

 

"Nope," moans the man, "it's still too much."


"Well," says the dentist, scratching his head, "if I let one of my students do it, I suppose I can knock the price down to $10."

 

"Marvelous," says the man. "Book my wife in for next Tuesday!"

 

Người đàn ông rên:  “Hổng được, vẫn còn quá nhiều”

 

  Gãi đầu, nha sĩ nói:  “Ờ, nếu tôi để một trong những đệ tử tôi làm chuyện đó, giả

  sử tôi có thể hạ giá xuống còn 10 đô”.

 

  Người đàn ông nói:  “Tốt quá, ghi vợ tôi vào Thứ Ba tuần tới!”

 

*    

*     *

6. 

Getting Rid of a Stutter

A man with a crippling stutter visits his doctor hoping for a cure. He walks into the doctor's office and says:


"D D D D Doctor, you've g g g g got to Help m m m me, I'll dddo anyth th th th thing."

 Một người đàn ông với tật nói lắp đến bác sĩ để khám, hy vọng trị được.  Ông ta đi vào phòng bác sĩ và nói:

“Thưa Bác Bác Bác Bác Sĩ, ông phải phải phải phải giúp t t t tôi.  Tôi sẽ l l làm bất cứ điều điều gì”.

The doctor gives him a thorough physical examination, and sure enough discovers the problem.... 

"Your genitals are massive, and it's causing a great strain on your vocal chords, which is creating the stutter. I can, if you'd like, shorten your penis and relieve the great tension on your larynx. The effects will be instantaneous, and we can operate today."

"D D D D Do it!"

Bác sĩ khám toàn diện ông ta và chắc khám phá được vấn nạn...

“Bộ phận sinh dục bên ngoài của ông lớn quá và nó chèn ép nặng nề lên các sợi dây âm thanh của ông gây ra sự nói lắp bắp.  Nếu ông thích, tôi có thể làm ngắn dương vật của ông hầu làm giảm nhiều áp lực trên thanh quản của ông.  Ảnh hưởng sẽ lập tức và chúng ta có thể mổ ngày hôm nay.”

“L L L L Làm đi!”

 

So they prep for surgery and very quickly the operation is performed. It's complete success, and the man leaves for home delighted to be cured. But that night his wife finds out what he did. She is very unhappy and urges him to reverse the surgery.

The next day, the man returns to the doctor's surgery.
"Hello doctor, and thanks for seeing me again. I'm completely cured and most of all I'm very grateful, but unfortunately my wife is not, I want to reverse the surgery."

The doctor replies: "N N N N N N No Refunds!"

Thế là họ sửa soạn cho chuyện mổ xẻ và cuộc giải phẩu được thực hiện một cách rất mau lẹ.  Nó hoàn toàn thành công và người đàn ông đi về nhà trong khoan khoái được trị hết tật.  Nhưng đêm hôm đó người vợ biết được chuyện ông đã làm.  Bà ta rất đau khổ và hối thúc ông làm cuộc giải phẩu ngược lại.

Ngày kế tiếp người đàn ông trở lại phòng mổ của bác sĩ.

“Chào bác sĩ và cám ơn ông lại tiếp tôi.  Tôi hoàn toàn hết tật và điều quan trọng hơn cả là tôi rất biết ơn, nhưng khổ thay vợ tôi không như vậy, tôi muốn làm cuộc giải phẩu ngược lại.

Bác sĩ trả lời:  K K K K K K Không Hồi Hoàn!”

 

*

*     *

7.

All This Is None Of Your Business,

But I'm Polite

Tất Cả Không Phải Là Chuyện Của Bạn, Nhưng Tôi Lễ Độ

 

A man was traveling north to Dallas. He needed to use the bathroom and so at a rest stop, he goes into a stall. He sits down and was surprised to hear someone in the next stall say: "So, how ya doing?"

Một đàn ông du hành theo hướng Bắc về Dallas.  Cần nhà vệ sinh nên ở một chỗ nghỉ dưỡng sức ông ta vào trong một ngăn cầu.  Ông ngồi xuống và ngạc nhiên nghe một ai đó trong ngăn kế bên nói:  “Vậy, bạn ra sao?”


 

The man gulps and thinks about what he should say and then decides to answer. So he clears his throat and says, "uh....I'm fine." 

Then the stranger in the next stall says, "So where are you headed?" 

Again the man, a little nervous answers, "Uh... I'm headin' north to Dallas."

 

Người đàn ông nuốt nước miếng, nghĩ về điều gì mà ông nên nói rồi quyết định trả lời.  Bởi thế, ông thông suốt cuống họng và nói:  “Ô... Tôi an lành”.

Rồi người lạ ở bên ngăn kế hỏi:  “Vậy ông đi đến đâu?

Người đàn ông lại hơi hồi hộp trả lời:  “ Ồ... Tôi đang đi về hướng Bắc đến Dallas.”

 

 

Then the stranger asked, "So what have you been up to?" 

Again the man answers, "Not much, I'm actually on a business trip." 

The man sat there waiting for another question when finally he heard the stranger in the next stall impatiently say,​ "Look, I'm going to have to call you back, some idiot in the next stall thinks I'm talking to him." 

Rồi người lạ hỏi:  “Vậy công việc của ông tới đâu rồi?”

Người đàn ông lại trả lời: “Không có gì nhiều, thực ra tôi đang trong chuyến đi thương mãi”.

Người đàn ông ngồi đó chờ câu hỏi khác cho đến cuối cùng ông nghe người lạ bên ngăn kia nói một cách thiếu kiên nhẫn:  “Nè, tôi sẽ phải gọi ông lại, có tên ngốc nào ở bên ngăn cầu kia nghĩ rằng tôi đang nói chuyện với hắn”.

*

*     *

8.

 Where Are They?

Chúng ở đâu

 


The army recently found it had too many generals and offered an early retirement bonus. They went through many retirement plans but nothing seemed to please everyone.

 

In the end, desperate, they promised any general who retired immediately his full annual benefits plus $10,000 for every inch measured in a straight line between any two points on the general's body, with the general getting to select any pair of points he wished.

 

Quân đội vừa tìm thấy có quá nhiều tướng và dâng tặng phần thưởng thêm cho sự hưu trí sớm.  Họ cứu xét nhiều kế hoạch về hưu nhưng không có gì có vẻ làm mọi người bằng lòng.

 

Cuối cùng trong tuyệt vọng, họ hứa bất kỳ tướng nào về hưu lập tức lợi tức toàn niên mỗi năm cộng thêm 10.000 USD cho mỗi “in-chơ” do theo đường thẳng giữa hai điểm trong cơ thể của ông/bà tướng mà tướng chọn bất kỳ hai điểm họ muốn.

 

The first man, an Air Force general, accepted. He asked the pension man to measure from the top of his head to the tip of his toes. Six feet.

 

He walked out with a check of $720,000.

 

Người đầu tiên đồng ý là một tướng không quân.  Ông bảo người phụ trách hưu trí đo từ đỉnh đầu tới đỉnh các ngón chân.  Sáu phít.

 

Ông trở ra với ngân phiếu 720.000 Mỹ kim.

 

The second man, an Army general, asked them to measure from the tip of his up-stretched hands to his toes. Eight feet. He walked out with a check for $960,000.

 

Người thứ nhì là một tướng lục quân bảo họ đo từ đỉnh của hai bàn tay đưa thẳng lên cho tới các ngón chân.  Tám phít.  Ông trở ra với ngân phiếu 960.000 Mỹ kim.

 

When the third general, a grizzled old Marine General, was asked where to measure, he told the pension man: "From the tip of my penis to my testicles."
The pension man suggested that perhaps the Marine general might like to reconsider, pointing out the nice checks the previous two generals had received. The Marine general insisted and the pension expert said that would be fine, but that he'd better get the medical officer to do the measuring. 

 

Khi tướng thứ ba là một ông già tóc hoa râm thủy quân lục chiến được hỏi đo ở đâu, ông trả lời với người phụ trách hưu trí: “Từ đầu dương vật của tôi tới tinh hoàn (= hòn dái).

 

Người phụ trách hưu trí góp ý kiến rằng có lẽ tướng TQLC nên nghĩ lại bằng cách cho thấy các ngân phiếu to tát mà hai tướng trước đã nhận.  Ông tướng TQLC cứ khăng khăng và chuyên gia hưu trí nói vậy thì được, nhưng tốt hơn là phải tìm một sĩ quan y tế để đo.
The medical officer attended and asked the general to drop 'em. He did. The medical officer placed the tape on the tip of the general's penis and began to work back. "My God man!" he said, "where are your testicles??"

 

"Vietnam," smiled the general. 

 

Viên sĩ quan quân y có mắt và yêu cầu ông tướng tuột quần.  Ông làm theo.  Viên sĩ quan đặt thước dây lên đỉnh đầu dương vật của ông tướng và đo ngược lại.  Hắn kêu lên “Ôi, người đàn ông con của Chúa tôi! Hai hòn dái của ôngâ ở đâu?”

 

Ông tướng mỉm cười:  Việt Nam”.

 

*

*     *

 

9.

The Dangerous Prayer

One evening a father overheard his son saying his prayers "God bless Mommy, Daddy and Granny. Goodbye Grampa." Well, the father thought it was strange, but he soon forgot about it. The next day, the Grandfather died.

 

Một buổi tối người cha lỏm con trai của ông cầu nguyện:  “Xin Chúa ban phước cho Má, Ba và Bà Ngoại.  Giả từ Ông Ngoại.”  A, người cha nghĩ lời cầu nguyện lạ lùng, nhưng chẳng bao lâu ông quên về chuyện đó.  Ông Ngoại ngũm tù tì trong ngày hôm sau.

 

A month later the father heard his son saying prayers again: "God bless Mommy. God bless Daddy. Goodbye Granny." The next day the grandmother died.  Well, the father was getting more than a little worried about the whole situation.

 

Một tháng sau người cha nghe thằng con trai lại cầu nguyện:  “Xin Chúa ban phước cho Má.  Chúa ban phước cho Ba.  Giả từ Bà Nội/Ngoại.”  Bà Ngoại theo chồng ngày hôm sau.  Thế là người cha bị lo lắng nhiều hơn cho cả tình trạng như vậy.

 

 

 

boy in bed  

 

One week later, the father once again overheard his sons prayers. "God Bless Mommy. Good bye Daddy." This nearly gave the father a heart attack. He didn’t say anything but he got up early to go to work, so that he would miss the traffic. He stayed all through lunch and dinner.

 

Một tuần sau, một lần nữa người cha lại nghe lỏm lời cầu nguyện của thằng con trai rằng:  “Chúa ban phước cho Má.  Giả từ Ba.”  Chuyện nầy làm ông gần như bị tai biến tim mạch.  Ông chẳng nói gì cả nhưng ông dậy sớm để đi làm, cho nên không ông không bị kẹt xe.  Ông sống qua buổi ăn trưa và buổi tối.

Finally after midnight he went home. He was still alive!  When he got home he apologized to his wife. "I am sorry Honey. I had a very bad day at work today." "You think you’ve had a bad day? YOU THINK YOU’VE HAD A BAD DAY!?" the wife yelled, "The mailman dropped dead on my doorstep this morning!"

 

Cuối cùng, sau 12 giờ khuya, ông đi về nhà.  Ông vẫn còn sống!  Khi vào nhà, ông thanh minh với vợ mình:  “Cưng, xin lỗi, anh gặp một ngày tồi tệ ở sở làm”.  “Anh tưởng anh gặp một ngày không tốt?  ANH NGHĨ RẰNG ANH GẶP MỘT NGÀY TỒI TỆ?” Con vợ rống lên:  Thằng cha phát thư chết gục trên bậc thềm nhà mình sáng nay!”

*

*     *

10.

The Good Son

An old man lived alone in Tasmania.  He wanted to dig his potato garden, but it was very hard work.  His only son, Jesse, who used to help him, was in prison.  The old man wrote a letter to his son and described his predicament.  

"Dear Jesse, I am feeling pretty bad because it looks like I won’t be able to plant my potato garden this year; I’m just getting too old to be digging up a garden plot. If you were here, all my troubles would be over. I know you would dig the plot for me. Love Dad.

Một ông lão sống đơn độc ở Tasmania.  Lão muốn đào vườn để trồng khoai tây, nhưng công việc đó rất là khó nhọc.  Jesse, là đứa con trai duy nhứt của lão quen lệ giúp lão, đang trong tù.  Lão viết thư cho con trai và diễn tả nỗi gian nan.

“Jess thương, ba đang cảm thấy khá buồn bởi vì dường như ba không thể nào trồng khoai tây trong vườn cho năm nay.  Ba quá già để đào xới khu vườn.  Nếu con ở đây, mọi khó khăn của ba chắc không còn nữa.  Ba biết chắc chắn con sẽ đào khu đất cho ba.  Thương con, Ba”.

mail box

 

 

A few days later he received a letter from his son.  

"Dear Dad, for heaven's sake, don’t dig up that garden. That’s where I buried the BODIES. Love Jesse."

 At 4 am the next morning, the Federal Police and local police showed up and dug up the entire area without finding any bodies. They apologized to the old man and left.

The same day the old man received another letter from his son.  
"Dear Dad, go ahead and plant the potatoes now. It’s the best I could do under the circumstances. Love Jesse."

Một vài ngày sau lão nhận được thư của đứa con trai.

“Ba thương, Trời ơi , xin ba đừng đào xới khu vườn.  Đó là nơi con chôn CÁC XÁC CHẾT.  Thương Ba, con Jesse”.

Vào 4 giờ sáng ngày hôm sau, Cảnh Sát Liên bang và địa phương hiện diện và đào xới toàn khu vực mà không tìm thấy xác chết nào cả.  Họ thanh minh và xin lỗi lão già và bỏ đi.

Cùng trong ngày lão nhận được lá thư khác của đứa con trai.

“Cha thương, cứ tiến hành và trồng khoai tây bây giò.  Đó là điều mà con có thể làm trong hoàn cảnh như thế nầy.  Thương Ba, con Jesse”.

*

*     *

11.

    

16 Years of Meat!

On a warm summer night, a young lady entered the butcher shop with startling news for the butcher: The baby in her arms was his.

 

Vào một đêm mùa hè ấm áp, một cô gái vào tiệm bán thịt bò với một tin làm sửng sốt cho người bán thịt:  Em bé trong cánh tay nàng là con của hắn.

Nonplussed, the butcher didn't know what to do, and eventually offered the only thing he thought he could - he offered to provide her with free meat until the boy was 16. She agreed. 
 

butcher shop joke

 

Vào một đêm mùa hè ấm áp, một cô gái vào tiệm bán thịt bò với một tin làm sửng sốt cho người bán thịt:  Em bé trong cánh tay

nàng là con của hắn.

 

Bối rối dữ dội, người bán thịt chưa biết tính sao và dần dần hắn hứa một điều mà hắn chắc có thể thực hiện là cung cấp thịt miễn phí cho nàng cho đến khi đứa bé lên 16 tuổi.  Nàng chấp thuận.

 

He had been counting the years off on his calendar, and one day the teenager, who had been collecting the meat each week, came into the shop and said, "I'll be 16 tomorrow." 

 

"I know," said the butcher with a smile, "I've been counting too, tell your mother, when you take this parcel of meat home, that it is the last free meat she'll get, and watch the expression on her face." 

 

Hắn cứ đếm năm trôi qua trên tấm lịch của mình, và có một ngày thiếu niên là người đến thu nhận thịt mỗi ngày đến tiệm và nói:  “Tôi lên 16 tuổi vào ngày mai”.

Người bán thịt mỉm cười trong khi nói:  “Tao biết, tao cũng tính mà, nói với má của cháu khi cháu mang phần thịt nầy về nhà rằng đây là phần thịt miễn phí cuối cùng mà má cháu nhận và nhìn xem nét biểu lộ trên khuôn mặt của má cháu như thế nào”.

 

When the boy arrived home he told his mother. The woman nodded and said, "Son, go back to the butcher and tell him I have also had free bread, free milk, and free groceries for the last 16 years and watch the expression on his face!"

 

 smiling woman

 

The woman nodded and said, "Son, go back to the butcher and tell him I have also had free bread, free milk, and free groceries for the last 16 years and watch the expression on his face!"

 

Khi thằng con trai về nhà và kể cho má nó nghe.  Thiếu phụ gật đầu và nói:  “Nè con, trở lại thằng cha bán thịt và nói với hắng rằng má cũng nhận miễn phí bánh mì, sữa và hàng thực phẩm trong 16 năm qua và coi mặt hắn biểu lộ ra sao!”

 

 

*

*     *

 

12.

Where Do You Think You're Going, Missy?

MẦY NGHĨ MÌNH ĐANG ĐI ĐÂU, HỞI CON RANH?

 

A teenage granddaughter comes downstairs for her date with a see-through blouse on and no bra. Her grandmother pitches a fit, telling her not to dare go out like that! 

The teenager yells back: "Loosen up, Grams. These are modern times. You gotta let your rosebuds show!" and out she goes.

 

Đứa cháu ngoại/nội vị thành niên xuống lầu cho cuộc hẹn hò với áo ngắn tay trong suốt và không nịt vú.  ngoại/nội nổi nóng, bảo nó không táo tợn đi ra ngoài như thế.

Con bé vị thành niên la trả lại:  “Thoải mái, bà ơi.  Thời tân tiến mà!  Bà phải để các núm vú lộ ra!” và con bé bước đi.

 

The next day the teenager comes downstairs, and the grandmother is sitting there with no top on. The teenager wants to die. She lets her grandmother know that she has friends coming over shortly, and that it's just not appropriate... 

The grandmother says: "Loosen up, Sweetie. If you can show off your rosebuds, then I can display my hanging baskets."

Ngày hôm sau con bé vị thành niên xuống lầu và bà ngoại/nội đang ngồi ở đấy ngực trống trơn.  Con bé vị thành niên muốn chết.  Nó cho bà biết rằng nó có các bạn đến chơi trong chốc lát và ăn mặc như thế không thích nghi...

Bà ngoại/nội nói:  “Thoải mái, cưng ơi.  Nếu cháu có thể khoe các núm vú, thì bà có thể phơi bày các giỏ treo của bà.”

 

*

*     *

13.

A Lethal Little Old Lady Pays Her Doctor A Visit

MỘT BÀ LÃO NHỎ CON MÀ ĐỘC ĐỊA ĐI KHÁM BÁC SĨ

 

A little old lady goes to the doctor.

Bà lão nhỏ con đi đến bác sĩ.

He asks her what seems to be the problem. She says: "Doctor, I have this problem with gas, but it really doesn't bother me too much. My farts never smell, and are always silent. As a matter of fact, I've farted at least 20 times since I've been here in your office. You didn't know I was farting because they don't smell and are silent."

Ông hỏi có gì dường như gây trở ngại.  Bà nói:  “Thưa bác sĩ, tôi có vấn đề với hơi ga tiêu hóa, nhưng nó thực sự không gây phiền phức cho tôi nhiều lắm.  Các hơi ga của tôi không có mùi và luôn luôn không gây tiếng động.  Thực tình tôi đã bỏ bom ít nhứt 20 lần kể từ lúc tôi vào văn phòng của ông.  Bác sĩ không biết tôi đã bỏ bom bởi vì chúng không có mùi và im rơ.”

The doctor says, "I see, take these pills and come back to see me next week."

Bác sĩ nói:  “Thì ra thế, hãy uống những viên thuốc nầy và tuần tới trở lại gặp tôi”.

The next week, the lady returns for her follow-up appointment. 

"Doctor," she says, "I don't know what you gave me, but now my farts, although still silent, stink terribly..."

The doctor says: "Good! Now that we've cleared up your sinuses, let's work on your hearing."

Bác sĩ nói:  “Thì ra thế, hãy uống những viên thuốc nầy và tuần tới trở lại gặp tôi”.

Tuần sau, bà lão trở lại cho lời hẹn theo dõi.

Bà nói:  “Thưa bác sĩ, tôi không biết ông cho tôi thuốc gì, mà bây giờ các trận bỏ bom của tôi mặc dầu chúng im hơi nhưng hôi ghê gớm...

Bác sĩ nói:  “Tốt!  Bây giờ chúng ta đã thông nghẹt mũi cho bà, vậy hãy trị bịnh nghe của bà”.

*

*     *

14.

 The Right Approach to a Peaceful Marital Bed

Phương Cách Đúng

Để Có Một Chiếc Giường Hôn Nhân An Bình

 

Two married friends are out drinking one night, when one turns to the other and says, "You know I don't know what else to do. Whenever I go home after we've been out drinking, I turn the headlights off before I get to the driveway. I shut off the engine and coast into the garage. 

 

Một đêm hai người bạn đã lập gia đình đi ra ngoài uống rượu, khi một người quay sang người kia và nói, “Nè bạn, tao không biết phải làm gì khác.  Mỗi khi tao về nhà sau khi chúng ta ra ngoài uống rượu, tao tắt đèn pha trước khi đến ngõ vào nhà.  Tao tắt máy và cho xe chạy vào ga-ra.

 

Take my shoes off before I go into the house, I sneak up the stairs, get undressed in the bathroom, stick my foot in the toilet and pee down my leg to prevent splashing sounds. 

 

Tao tháo giày trước khi vào nhà, tao rón rén lên cầu thang, cởi đồ trong phòng tắm, cắm chân tao vào bồn cầu và đái xuống chân để không gây tiếng nước bắn.

 

I ease into bed and my wife STILL wakes up and yells at me for staying out so late." 

 

Tao nhẹ nhàng lên giường và vợ tao VẪN thức giấc, la lối tao đã ở ngoài đường quá khuya”.

His friend looks at him and says, "Well, you're obviously taking the wrong approach. 

I screech into the driveway, slam the door, storm up the steps, pee hard into the toilet water, then use the full flush, throw my shoes in the closet, undress in the bedroom, then jump into bed, slap her on the butt and say 'WHO'S HORNY?!' 

She always acts like she's sound asleep. Works every time!"

Người bạn nhìn hắn và nói, “Làm như thế, rõ ràng mầy đang thực hiện phương cách sai lầm.

Tao gây tiếng động ở ngõ vào, đóng mạnh cửa, chạy như gió lên các bậc thềm, đái mạnh vào nước trong bồn cầu, rồi giựt nước tràn đầy, quăng đôi giày vào phòng nho nhỏ, cởi đồ trong phòng ngủ, rồi nhảy lên giường, vỗ đít vợ và hỏi ‘AI NỨNG L...’

Vợ tao luôn hành động như say ngủ.  Mỗi lần đều có kết quả tốt!

 

*

*     *

15.

 

The Memorial...

 

A man named Bill died. In his will, he asked for an elaborate funeral and his will allocated $100,000 dollars to cover its expenses.  

 

Một người đàn ông tên Bill chết.  Trong di chúc, ông đòi có tang lễ đầy đủ nghi thức và ông sẽ dành 100 ngàn Mỹ kim cho chi phí nầy. 

 

As the last guests departed the affair, his wife Nancy turned to her oldest and dearest friend. 

 

"Ah well, Bill would be pleased," she said.

 

"You're right," replied Mary, who lowered her voice and leaned in close.

 

"So go on, how much did this really cost?'"

Khi những người khách cuối cùng giả từ tang lễ, vợ của ông tên Nancy quay sang người bạn lâu năm và thân nhứt của mình.

Bà nói:  “A, tốt đẹp, Bill chắc vui lòng”.

“Mầy đúng” Mary trả lời vừa hạ thấp giọng và áp sát vào Nancy nói tiếp “ Kể tiếp đi, thật sự tốn tất cả là bao nhiêu?”

 

 "All of it," said Nancy. "One hundred thousand."

 

"Oh no!!" Mary exclaimed, "I mean, it was very grand, but $100,000?!!" 

 

Nancy nói:  “Tốn 100 ngàn cho mọi thứ”.

Mary thản thốt:  “Dữ vậy, rất cao sang, nhưng tốn cả 100 ngàn Mỹ kim lận sao?!!”

 

Nancy answered, "Well the funeral was $12,000. I donated $1,500 to the church. The whisky, wine and snacks were another $1,500... and the rest went for the Memorial Stone."

 

Mary computed quickly.

 

"For the love of God, Nancy! $85,000 for a Memorial Stone? 
HOW BIG IS IT?" 

 

Nancy trả lời:  “Tang lễ 12 ngàn, tao dâng nhà thờ 1 ngàn rưỡi.  Rượu quít-ky, rượu chát và món ăn vặt tốn thêm 1 ngàn rưỡi ... và phần còn lại cho Viên Đá Tưởng Niệm”.

 

Mary tính nhẩm mau lẹ.

 

“Cho lòng thương yêu Chúa, Nancy!  85 ngàn đô-la cho Viên Đá Tưởng Niệm?  NÓ LỚN NHƯ THẾ NÀO?”

 

 

So Nancy showed her...

 

Thế là Nancy khoe ...

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*   

Big diamond

 

*

 

16.

 

My Invention Is Better Than Yours!

 

 The inventor of the Harley-Davidson motorcycle, Arthur Davidson, died and went to heaven. 

At the pearly gates, St. Peter told Arthur, "Since you've been such a good man and your motorcycles have changed the world, your reward is, you can hang out with anyone you want in Heaven."

Arthur Davidson, nhà sáng chế xe mô-tô Harley-Davidson, chết và

lên Thiên Đàng.

Ở Ngọc Môn, Thánh Peter bảo với Arthur rằng:  “Bởi vì nhà ngươi là một người tốt như thế và những chiếc xe mô-tô đã và đang thay đổi thế giới, phần thường cho ngươi là ngươi có thể thường xuyên gặp gỡ bất cứ ai ở trong Thiên Đàng”.

 

 

Funny - Bike maker - God

Arthur thought about this for a minute and then said, "I want to hang out with God." 

St. Peter took Arthur to the Throne Room and introduced him to God. 

Arthur nghĩ ngợi chuyện nầy trong một phút rồi nói:  “Con muốn trò chuyện với Thượng Đế”.

Thánh Peter dẫn Arthur đến Phòng Thiên Ngai và giới thiệu hắn cho Thượng Đế.

God recognized Arthur and commented, "Okay, so you were the one who invented the Harley Davidson motorcycle?" 

Arthur said, "Yep, that's me." 

God said, "Well, what's the big deal in inventing something that's pretty unstable, makes noise and pollution and can't run without a road?" 

Thượng Đế nhận ra Arthur và có lời khen:  “Tốt, vậy nhà ngươi là nhà sáng chế xe mô-tô Harley Davidson?

Arthur nói:  “Dạ, đó là con”.

Thượng Đế bảo:  “Nhưng mà, có gì là chuyện lớn sáng chế cái gì mà khá không vững vàng, gây tiếng ồn ào và ô nhiễm và không thể chạy khi không có con lộ?”

 

Arthur was apparently embarrassed, but finally he said, "Excuse me, but aren't you the inventor of woman?" 

God said, "Yes." 

"Well," said Arthur, "professional to professional, you have some major design flaws in your invention too: 

Thấy rõ Arthur bề ngoài tỏ ra ngượng ngùng, nhưng cuối cùng hắn nói:  “Xin lỗi, nhưng có phải ngài là người sáng chế ra đàn bà?”

Thượng Đế nói:  “Phải”.

Arthur nói:  “Vậy thì theo chuyên nghiệp với chuyên nghiệp, ngài cũng có những sơ sót thiết kế lớn lao trong sáng chế của ngài:

1.      There's too much inconsistency in the front-end protrusions;
2. It chatters constantly at high speeds;
3. Most of the rear ends are too soft, and wobble too much;
4. The intake is placed way too close to the exhaust;
5. And the maintenance costs are enormous!" 

1.   Có quá nhiều tính chất thiếu nhất quán trong sự lồi ra đằng trước và phía sau;

2.  Nó nói huyên thuyên liên hồi với tốc độ mau;

3.  Phần lớn phía đằng sau quá mềm và lắc lư quá cở;

4.  Bộ phận thu vào được đặt quá gần chỗ phóng uế;

5.  Và sự bảo trì tốn kém quá lớn!”

"Hmmmmm, you have some good points there," replied God, "hold on." 

God went to His Celestial supercomputer, typed in some key words and waited for the results. The computer printed out a slip of paper and God read it. 

"Well, it may be true that my invention is flawed," God said to Arthur, "but according to these statistics, more men are riding my invention than yours."

Thượng Đế trả lời:  “Ờ..., nhà người có vài điểm đúng đó!  Nhưng đợi chút”.

Thượng Đế đi đến Bộ Máy Điện Toán Thiên Tạo của ngài, đánh vài chữ và chờ kết quả.  Máy điện toán in ra một mảnh giấy và Thương Đế đọc:

“Phải công nhận rằng sáng chế của ta có sơ sót,” Thượng Đế bảo với Arthur, “nhưng theo những thống kê nầy, nhiều đàn ông lái sáng chế của ta hơn của nhà người”.

 Nguồn: vuongdang

 

Các bài khác:
· GIẢI MÃ NHỮNG HUYỆN THOẠI
· BAY ĐI CHIM ƠI!
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· 1945-1975: NHÌN TỪ HAI PHÍA THƠ VIỆT NAM
· NGHIÊN CỨU VĂN HỌC Ở MỸ VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM
· TRANG THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
· CUỘC "GẶP GỠ" TRỊNH CÔNG SƠN CỦA THÍCH NHẤT HẠNH
· CHÙM THƠ ĐỖ TẤN ĐẠT
· NGÀY HÒA BÌNH ĐẦU TIÊN
· VŨ HỒ - "NGÔI SAO KHUYA" VỪA TẮT TRÊN BẦU TRỜI SÔNG VỆ
· NGÔ THẾ OANH “MƯA ĐẬP MÃI TRÊN NHỮNG CƠN MẤT NGỦ”
· THI CA VIỆT NAM QUA NHỮNG VÙNG KINH TUYẾN
· ANH ĐỨC VÀ SỰ TRÙNG HỢP CỦA HAI NGUYÊN MẪU
· CẢM THỨC VỀ SỰ CỘNG SINH GIỮA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN TRONG VĂN XUÔI NGUYỄN TUÂN
· CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
· TRẦN DẠ TỪ - THUỞ LÀM THƠ YÊU EM
· LÊ ĐẠT VỚI CÁI TÂM ĐẮC ĐẠO
· YẾU TỐ TÍNH DỤC TRONG VĂN XUÔI HƯ CẤU LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
· NGUYỄN TẤT NHIÊN "MƯA TRÊN TRANG VỞ CŨ..."
· CHÙM THƠ LÊ ĐẠT

 

  
Gia đình Bích Khê