DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
HUỲNH VÂN HÀ - NGƯỜI THẦY CẦM BÔNG CÚC DẠI TRÊN TAY
Vaâng, Huyønh Vaân Haø ñaày thöông meán cuûa chuùng ta - caùi “ngöôøi thaày caàm boâng cuùc daïi treân tay” aáy  ñaõ laëng leõ “gieo haït”, haït ñaõ naåy maàm, ra hoa keát traùi, vaø seõ coøn tieáp tuïc maõi maõi nôû hoa, keát traùi ñeán muoân sau…
CHÙM THƠ PHẠM NGỌC THÁI - ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Thì vẫn biết, em cố ghìm tiếng khóc
Lòng anh đau như dao cắt, kim đâm
Ta trách trời ư ! Trời có thấu đâu em ?

Tại số đó, nếu không thể bên nhau mãi mãi

CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ THANH LOAN

Đêm xuống rồi

anh hãy tìm trên gương mặt em

giọt nước mắt của mưa

nỗi u buồn của nắng

nét bí ẩn của ngày

sự minh tường của đêm

NỖI SỢ DU TỬ LÊ
Trên trang mạng báo Thanh Niên On Line, trong 2 ngày liên tiếp, 29 và, 30 tháng 4-2017, nhà thơ Thanh Thảo đã có bài viết về Trường ca “Mẹ Về Biển Đông” của nhà thơ Du Tử Lê. Bài viết gây xúc động cho nhiều độc giả. Hôm nay, được sự cho phép của tác giả, nhà thơ Thanh Thảo, chúng tôi xin đăng tải nguyên văn bài viết đó.
LỜI KHUYÊN Ở HỘI AN

Trong Di cảo thơ Chế Lan Viên tập III, ngay trang đầu có bài “Hội An”, được nhà thơ viết trước ngày ông mổ phổi (9.9.1988). Bài thơ viết theo thể 5 chữ gồm 28 câu này, có một đoạn khiến nhiều người đã hoặc sắp đến Hội An phải chú ý. Nó vừa như một lời khuyên nhưng cũng là lời “tự thú” của chính người viết ra nó.


• Các tin khác:

» HÌNH TƯỢNG CHÚ ỈN TRONG VĂN HỌC
» TẢN MẠN VỀ PHÙNG QUÁN
» NHỚ HOÀNG CẦM TỪ “KIỀU LOAN” ĐẾN ”VỀ KINH BẮC"
» ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN VỀ DÒNG CHỦ LƯU VĂN HỌC VIỆT NAM
» CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG - NGUYỄN TẤN THÁI
» CHÙM THƠ TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 75.76
» DẪN NGỮ TRONG THƠ CỦA THANH THẢO
» THƠ BA LAN VIẾT VỀ VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU
» ĐỌC "THUYỀN NEO BẾN LẠ" CỦA PHÚC TOẢN
» LÊ VĂN VỴ, NHÀ BÁO THI SĨ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  

  
Gia đình Bích Khê