DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
ĐÈN THƯƠNG NHỚ AI…
Việc xác lập thơ tự do không theo vần truyền thống như là một hướng cách tân của phong trào thơ chống Pháp lúc đầu ồn ã như thế rồi tất cả lặng im cho thực tiễn trả lời. Chính Hữu đã kiên định phong cách sáng tác của ông. Hầu như đời thơ Chính Hữu đều viết theo thể thơ tự do, không bắt nhịp vần điệu
HUỲNH VÂN HÀ - NGƯỜI THẦY CẦM BÔNG CÚC DẠI TRÊN TAY
Vaâng, Huyønh Vaân Haø ñaày thöông meán cuûa chuùng ta - caùi “ngöôøi thaày caàm boâng cuùc daïi treân tay” aáy  ñaõ laëng leõ “gieo haït”, haït ñaõ naåy maàm, ra hoa keát traùi, vaø seõ coøn tieáp tuïc maõi maõi nôû hoa, keát traùi ñeán muoân sau…
CHÙM THƠ PHẠM NGỌC THÁI - ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Thì vẫn biết, em cố ghìm tiếng khóc
Lòng anh đau như dao cắt, kim đâm
Ta trách trời ư ! Trời có thấu đâu em ?

Tại số đó, nếu không thể bên nhau mãi mãi

CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ THANH LOAN

Đêm xuống rồi

anh hãy tìm trên gương mặt em

giọt nước mắt của mưa

nỗi u buồn của nắng

nét bí ẩn của ngày

sự minh tường của đêm

NỖI SỢ DU TỬ LÊ
Trên trang mạng báo Thanh Niên On Line, trong 2 ngày liên tiếp, 29 và, 30 tháng 4-2017, nhà thơ Thanh Thảo đã có bài viết về Trường ca “Mẹ Về Biển Đông” của nhà thơ Du Tử Lê. Bài viết gây xúc động cho nhiều độc giả. Hôm nay, được sự cho phép của tác giả, nhà thơ Thanh Thảo, chúng tôi xin đăng tải nguyên văn bài viết đó.

• Các tin khác:

» LỜI KHUYÊN Ở HỘI AN
» HÌNH TƯỢNG CHÚ ỈN TRONG VĂN HỌC
» TẢN MẠN VỀ PHÙNG QUÁN
» NHỚ HOÀNG CẦM TỪ “KIỀU LOAN” ĐẾN ”VỀ KINH BẮC"
» ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN VỀ DÒNG CHỦ LƯU VĂN HỌC VIỆT NAM
» CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG - NGUYỄN TẤN THÁI
» CHÙM THƠ TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 75.76
» DẪN NGỮ TRONG THƠ CỦA THANH THẢO
» THƠ BA LAN VIẾT VỀ VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU
» ĐỌC "THUYỀN NEO BẾN LẠ" CỦA PHÚC TOẢN


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  

  
Gia đình Bích Khê